Studentenparticipatie; medezeggeschap of medebestuur.

Volgens het Vlaamse decreet van 19/03/2004 moet elke hogeschool of universiteit een studentenraad hebben. De instellingen hebben daarbij de keuze tussen het systeem van medebestuur of het systeem van medezeggenschap.In praktijk bestaat er een mengvorm van beiden In dit artikel lichten we beiden kort toe.

Het systeem van medezeggenschap

Dit is het minst gunstige model voor de studentenvertegenwoordigers (stuvers) binnen jouw instelling. Volgens dit systeem hebben de stuvers geen stemrecht binnen de organen die het decreet voorschrijft. Wel hebben de studenten recht om aanwezig te zijn op de vergaderingen en advies te verlenen.

Er zijn ruwweg 2 inspraakmodellen, wanneer welk model gebruikt moet worden staat in het decreet. Het model van beraadslaging, waarbij de student mee beraadslaagt met het bestuur, en het model van raadpleging, waar de studentenraad wordt gecontacteerd door het bestuur alvorens een beslissing te nemen. In beide inspraakmodellen ligt het laatste woord bij het bestuur.

Het systeem van medebestuur

Met het systeem van medebestuur bepaal jij al studentenvertegenwoordiger echt mee het bestuur van jouw instelling. Met medebestuur heeft jouw studentenvertegenwoordiging namelijk het recht om mee te stemmen  binnen de organen die decretaal zijn vastgelegd. Ook het aantal stemmen dat de studentenraad krijgt wordt wettelijk bepaald. De meeste studentenraden werken volgen dit systeem al dient wel gezegd te worden dat het systeem niet overal 100 procent is geïmplementeerd. Zo zetelen studenten in bepaalde instellingen wel in het hoogste orgaan (raad van bestuur) van de instelling maar hebben ze geen vertegenwoordiging in de lagere echelons.

 

Let wel op: er zijn bepaalde voorwaarden gekoppeld aanzowel het systeem van medebestuur als het systeem van medezeggeschap voor de studentenvertegenwoordigers. De belangerijkste voorwaarden zijn:

  • Minstens 10 procent van de studentenpopulatie moet een stem hebben uitgebracht. Als dit quotum niet gehaald wordt verliest de studentenraad een deel van haar werkingskracht.
  • De studentenraad heeft een informatieplicht naar de andere studenten toe.

Deze regels zijn ingevoerd omdat een studentenraad er moet zijn voor alle studenten, en niet enkel voor een select groepje ‘verkozenen’.

 

Neem voor meer informatie een kijkje op http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *